Jak napsat motivační dopis v angličtině

Kvůli studiu v zahraničí nebo práci v mezinárodní firmě musíte vědět, jak napsat motivační dopis v angličtině. Motivační dopis v angličtině se od toho českého obsahově příliš neliší, velké rozdíly jsou ale ve formě.

Jak napsat motivační dopis v angličtině

První zásadou je motivační dopis do angličtiny nepřekládat doslova z původní české verze. I když budete sdělovat stejné informace, musíte je podat ve stylu přirozeném pro angličtinu. Stylistické odlišnosti provázejí motivační dopis v angličtině od oslovení až po závěrečný pozdrav.

Motivační dopis v angličtině: Styl

Motivační dopis v angličtině: StylPrůvodní či motivační dopis v angličtině se nazývá cover letter nebo letter of application. Jak vyplývá z jeho názvu, jde o dopis provázející žádost o studium nebo zaměstnání. Jeho cílem je přesvědčit o vašich kvalitách a vyzdvihnout vás nad ostatní uchazeče.

Pro motivační dopis v angličtině ještě více než v češtině platí, že skromnost není na místě. Britové jsou možná stereotypně známí jako rezervovaný národ, ale ani v britské angličtině se nebojte použít superlativy. Raději než good knowledge uveďte extensive knowledge, místo leadership skills napište exceptional leadership skills.

Britskou nebo americkou angličtinu zvolte podle místa, kam dopis posíláte. Není sice špatně napsat do americké společnosti britskou angličtinou, ale americká je jistě vhodnější. Motivační dopis v angličtině je formální slohový útvar, a proto i způsob vyjadřování musí být formální. Nepoužívejte stažené tvary, např. místo I’m vypište celý tvar I am.

Motivační dopis v angličtině: Fráze

Fráze užitečné pro motivační dopis v angličtině zahrnují oslovení adresáta, úvodní věty a ukončení dopisu.

Oslovení pro motivační dopis

Motivační dopis v angličtině: FrázeZjistěte si jméno konkrétní osoby, která bude vaši žádost řešit, a dopis adresujte přímo této osobě. Vyhněte se obecným oslovením typu Dear Sir or Madam nebo formulce To whom it may concern. Motivační dopis v angličtině dokládá vaši motivaci získat danou pozici, takže snaha vynaložená na osobní oslovení adresáta vaši žádost podpoří.

Ověřte si také, jestli adresátem je muž nebo žena, abyste dotyčnou osobu neurazili už v oslovení. Pro muže použijte oslovení Dear Mr [příjmení], pro ženu Dear Ms [příjmení]. Zkratka Ms nahrazuje starší formy oslovení ženy Mrs nebo Miss. Oslovení Ms platí pro vdané i svobodné ženy, a řeší tak problém, jak oslovit osobu, jejíž rodinný stav neznáme. Motivační dopis v angličtině by neměl Mrs/Miss používat, protože se to dnes už často považuje za nekorektní.

Úvodní fráze pro motivační dopis

Motivační dopis v angličtině: FrázePo oslovení adresáta následuje úvodní věta, která objasňuje účel dopisu. První věta musí obsahovat informaci o tom, o jakou pozici se ucházíte a jak jste se o ní dozvěděli. Motivační dopis v angličtině má mít pozitivní a přesvědčivý tón, proto se raději vyhněte podmiňovacímu způsobu typu I would like to apply. Namísto toho napište např. I am writing to apply for the position of [název pozice] as advertised on [název webu].

Další úvodní fráze
  • I am writing in response to your advertisement for the position of [název pozice] published in [název novin].
  • I am applying for the position of [název pozice] advertised on your website.
  • With reference to your advertisement on [název webu], I am interested in the position of [název pozice].
Závěrečné fráze pro motivační dopis

Motivační dopis v angličtině: FrázeTak jako většina typů textů, i motivační dopis v angličtině musí na závěr shrnout nejdůležitější informace. Znovu zdůrazněte, že jste na pozici nejvhodnějším kandidátem, ale neopakujte stejná slova. Vyzvěte adresáta, aby vás v případě dotazů neváhal kontaktovat, např. frází Should you have any questions, do not hesitate to contact me.

Motivační dopis v angličtině můžete dále podpořit vyjádřením ochoty dostavit se k pohovoru, např. I will be happy to attend an interview at your convenience. Nakonec je vhodné adresátovi poděkovat za strávený čas, např. Thank you for your time and consideration. Případně můžete použít obecnou závěrečnou frázi I look forward to hearing from you.

Uzavřete pozdravem, buď tradičním Yours sincerely nebo méně formálním a v současnosti obvyklejším Best regards. Za vaším jménem bude následovat e-mailový a telefonický kontakt, pokud už tyto údaje nebyly uvedeny v hlavičce. Nezapomeňte se vlastnoručně podepsat.

Životopis a motivační dopis v angličtině

Životopis a motivační dopis v angličtiněVáš životopis a motivační dopis v angličtině si musí vzájemně odpovídat formou i obsahem. Pro oba dokumenty zvolte shodnou úpravu a zkontrolujte, že informace uvedené v motivačním dopise jsou podložené údaji v životopisu. Tématu, jak napsat životopis v angličtině, se věnuje samostatný článek.

Životopis a motivační dopis v angličtině vyžadují maximální péči. O jejich úspěchu či neúspěchu může rozhodnout i zdánlivá drobnost. Nejednotná úprava, překlepy a chyby vaši žádost nijak nepodpoří. U takových dokumentů, které rozhodnou o vaší kariéře, se neobejdete bez korektury textu.

Profesionální korektor váš životopis a motivační dopis v angličtině zkontroluje po stránce jazykové, stylistické i formální. Korektor ví, na co se má zaměřit a jak text vyladit do perfektní podoby. Korektura textu může být právě tou drobností, která vám dá rozhodující výhodu před ostatními uchazeči.

Chci korektury