Co je normostrana a k čemu se používá

Co je normostrana bude zajímat všechny, kdo pracují s texty. Normostrana, nebo normovaná strana, se používá při psaní textů, překládání a korekturách. Jde o standardizovanou jednotku, kterou se měří rozsah textu.

Co je normostrana

Délka stejného textu vychází různě při různém formátování. Normostrana byla zavedena proto, aby tyto rozdíly sjednotila. Původně normostrana vznikla pro účely překládání. Pomocí normostran se jednoznačně určil rozsah překládaného textu, a tím i cena překladu.

Normostrana: Vyhláška č. 77/1993 Sb.

Normostrana: Vyhláška č. 77/1993 Sb.Co je normostrana definuje vyhláška č. 77/1993 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Podle § 24 odst. 2  se jedna normostrana vykládá takto: „Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer.“

Vyhláška č. 77/1993 Sb. je v současnosti stále platná, ale její znění se převádí do modernizované podoby. Jedna normostrana je dnes text psaný na počítači obsahující 1 800 znaků včetně mezer. 1 800 znaků vznikne vynásobením 60 úhozů psacího stroje 30 řádky.

Normostrana: Počet znaků, počet slov

Normostrana: Počet znaků, počet slovVyhláška č. 77/1993 Sb. přesně stanovuje počet úhozů, čili znaků, jedné normostrany. Počet znaků a počet slov na sobě sice závisí, ale stejný počet znaků může posloužit k napsání různého počtu slov. Normostrana počet slov tedy neřeší. Jedna normostrana má vždy 1 800 znaků a různý počet slov.

Počet slov nehraje roli v českém prostředí, ale je rozhodující v anglicky mluvících zemích. Co je normostrana definuje každá země jinak. Pro normostranu angličtina nemá výraz, protože normostrany nepoužívá. V angličtině se pro měření rozsahu textu používá pouze počet slov.

Normostrana: Nastavení Word

Normostrana: Nastavení WordNormostrana v MS Word nemá žádné zvláštní nastavení. Počet normostran v MS Word se zjišťuje z počtu znaků včetně mezer dělených 1 800. Počet normostran je při výchozím nastavení MS Word větší než počet zobrazovaných stran. Normostrana je především měrná jednotka a není nutné, aby přesně odpovídala skutečným stránkám.

Výraz normostrana se ale také používá pro označení nastavení MS Word pro psaní diplomových prací. V tom případě se Word nastavuje tak, aby se jedna jeho strana co nejvíce blížila jedné normostraně. Používá se proto řádkování 1,5 a písmo o velikosti 12 bodů, obvykle Times New Roman. Tématu formální úprava diplomové práce se podrobně věnuje samostatný článek.