Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Provozovatelem internetových stránek na webové adrese https://marketagregorova.cz je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku, Markéta Gregorová, trvalé bydliště Komenského nám. 23/13, 664 91 Ivančice, IČO 04920058. Provozovatel stránek je současně správcem osobních údajů.

Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává následující osobní údaje subjektu v rozsahu a podobě subjektem poskytnuté:

  • jméno, příjmení, poštovní adresa, případně název firmy, IČO, DIČ, a to za účelem vystavení daňového dokladu;
  • e-mailová adresa, případně telefonní číslo, a to za účelem smluvení služby;
  • elektronická komunikace a veškeré další údaje a podklady poskytnuté subjektem, a to za účelem poskytnutí smluvní služby.

Účely zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje se zpracovávají a uchovávají v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, dále za účelem účetní evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ze dne 12. prosince 1991, o účetnictví, a dále za účelem případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.

Doba uchování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje se uchovávají po dobu trvání smluvního vztahu a dále maximálně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Práva subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů je oprávněn uplatňovat zejména následující práva:

  • právo na informace o zpracování osobních údajů, včetně vysvětlení ohledně druhu zpracovávaných osobních údajů a účelu jejich zpracování a uchování;
  • právo na přístup k osobním údajům, včetně práva vyžádat si kopii svých osobních údajů a provést jejich opravu či doplnění;
  • právo na výmaz, tj. právo být zapomenut, pokud tento požadavek není v rozporu s povinností správce uchovávat osobní údaje z právních důvodů;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Kontakt

Pokud máte pochybnosti či dotazy ohledně ochrany svých osobních údajů, neváhejte se obrátit na osobu správce na e-mailu jsem@marketagregorova.cz.